Контакт

Рекламаны сайтка куяр өчен сорауларыгыз булса, шалтыратыгыз
+7-919- 627-64- 21,
башка сораулар буенча шалтыратыгыз +7-919- 627-64- 21.

Рекламаны сайтка кую шартлары биткә сылтама монда
Редакция адресы: 423603, Алабуга ш., Тынычлык пр., 19, «Бердигән» СҮ.
Электрон почта caydaq@yandex.ru.

16+ © 2018-2021. Разработка сайта: Диалогия 

"Җайдак" интернет-басмасы язмаларын һәм хәбәрләрен социаль челтәрләрдә, массакүләм мәгълүмат чараларында таратканда гиперсылтама кую
яки "Җайдак" интернет-басмасы" дип язманың чыганагын күрсәтү мәҗбүри.

Өскә мен